Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa10 315 245

Täitemenetluse algatamine

Kui Sinul on olemas kehtiv täitedokument ning võlgnik ei ole asunud oma kohustusi täitma, siis saad esitada avalduse kohtutäiturile täitemenetluse algatamiseks.

Täitedokumendiks on näiteks:

  • jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtuotsus või-määrus;
  • notariaalselt tõestatud kokkulepe (sealhulgas elatise kohta);
  • töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus;
  • välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele;

Täitemenetluse algatamiseks saab vormi täita SIIN.

Elatisraha sissenõudmine

Elatise nõude täitmiseks on Sul võimalus pöörduda kohtutäituri poole, kui kohtulahend on jõustunud või otsuses on märge selle viivitamatult täitmisele kuulumise kohta. Ühtlasi saab kohtutäiturile esitada notariaalse kokkuleppe, millega on osapooled kokku leppinud elatise tasumises, kuid võlgnik seda siiski ei täida.

Juhul, kui elatise võlgniku vastu on käimas mitu täitemenetlust ja kohtutäitur on koostanud vara arestimise akti krediidiasutusele või muule, kuid kohustatud isikule, sealhulgas esitanud sissetuleku arestimise akti tööandjale, siis sõltumata sellest tuleb lapse elatisnõude alusel koostatud arestimisakt täita eelisjärjekorras. Lisaks ei arvestata lapse elatisnõude täitmisel võlgniku sissetuleku arestimise korral isiku ülalpeetavatega.

Juhul, kui võlgnik ei tasu võlgnevust kohtutäituri vahendusel, siis on sissenõudja seaduslikul esindajal õigus taotleda täitemenetlusaegset elatisabi. Avaldus tuleb esitada kohtutäiturile, kes edastab vajalikud andmed Sotsiaalkindlustusametile. Pane tähele, et täitemenetluse aegse elatisabi ajal on Sul kohustus teavitada kohtutäiturit Sulle laekunud elatise summadest. Selle kohustuse eiramisel makstakse Sulle alusetut elatisabi ja Sa pead selle hiljem riigile tagastama.

Avalduse täitemenetluses elatisabi taotlemiseks leiad SIIN.

Täpsemat infot täitemenetlusaegse elatisabi kohta saad lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: sotsiaalkindlustusamet.ee.

VÕTA ÜHENDUST

Sinu nimi
Teema
E-post
Telefon
Sõnum