Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 964 704

Ametiteenused

Ametiteenuse taotlemiseks ei ole täitedokumenti vaja. Kohtutäitur osutab ametiteenuseid väljaspool täitemenetlust isiku taotlusel. Ametiteenused osutatakse kogu Eesti territooriumil (sõltumata kohtutäituri tööpiirkonnast). Ametiteenuse osutamise tingimused ning tasustamise kord lepitakse teenuse taotlejaga kokku. Kohtutäitur on kohustatud hoidma ametisaladust ning mitte avaldama seoses ametitegevusega saadud andmeid. Kohtutäitur on oma tegevuses erapooletu.

Kohtutäituri ametiteenused on järgmised:

Dokumentide kättetoimetamine

Dokumentide kättetoimetamise teenust kasuta siis, kui Sulle on vaja kindlat tõendit dokumentide adressaadini jõudmisest. Kohtutäitur fikseerib usaldusväärselt dokumentide kättetoimetamise ja väljastab sellekohase akti. Soovitame teenust kasutada näiteks lepingute lõpetamisel, avalduste ja hoiatuste kättetoimetamisel.

Juriidilise fakti tuvastamine

Juriidilise fakti tuvastamise teenust kasuta siis, kui Sul on vaja kindlat tõendit olukorra, sündmuse või fakti osas. Kohtutäitur fikseerib selle ja annab Sulle usaldusväärse akti, mida saad hiljem tõendina kasutada. Oleme juriidilise fakti tuvastamist pidanud enda büroos prioriteetseks selle teenuse tekkimisest alates. Tänaseks on meil selles vallas Eesti suurim kogemus. Fakti tuvastamisel koostab kohtutäitur usaldusväärse akti. Teenust soovitame kasutada kõikidel elualadel ette tulevate vaidluste ennetamiseks või enda positsiooni parandamiseks sellistes vaidlustes.

Eraenampakkumise läbiviimine

Eraenampakkumise teenust saad kasutada, kui soovid vara müüa usaldusväärse, hästi jälgitava ja hästi fikseeritud elektroonilise või suulise enampakkumise protsessi raames. Nii on Sul võimalik suurendad müügitulemit. Viime protsessi läbi erapooletult ja professionaalselt. Teenust soovitame kasutada näiteks üürileandja pandiõiguse realiseerimisel ja see vajadusel ühildada juriidilise fakti tuvastamisega.

Enampakkumine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja vara enampakkumise keskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee.

Õigusnõu

Kui Sul on vaja täitemenetlusega seonduvat õigusnõu või koostada õigusdokumente siis oleme meelsasti valmis Sind aitama.

Kui Sul tekkis huvi eelnimetatud teenuste kohta, siis kohtutäiturid vastavad hea meelega Sinu küsimustele. Vali sobiva tööpiirkonna kohtutäitur SIIN.

CONTACT

Name
SUBJECT
E-mail
Phone
Message