Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa9 591 128

Töötasu arestimise skeem

Töötasu alammäär
Statistikaameti arvestuslik elatusmiinimum
Võlgniku ülalpeetavate arv
Arestimise protsent (kuni 20%)
%
Võlgniku (neto) töötasu
Mittemaksustatav päevaraha
Rahaliselt hinnatavad erisoodustused
Võlgniku muud sissetulekud
Võlgniku netosissetulek kokku

Töötasust kinnipidamisele kuuluv summa:

0

Elatise nõudes arestimisele kuuluv summa:

0
  • Statistikaamet avaldab iga aasta 1. veebruariks väljaandes Ametlikud Teadaanded möödunud aasta andmete alusel arvutatud arvestusliku elatusmiinimumi summa.
  • Sissetulekut ei arestita, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust.
  • Juhul, kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatise nõuet.
  • Juhul, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele, võib sõltumata võlgniku suhtes läbiviidavate täitemenetluste arvust arestida ühes kuus kuni 20 protsenti sissetulekust, mis ei ole suurem kui palga alammäär, millest on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum.
  • Kui võlgnikul on ülalpeetavaid, arvutatakse 20 protsenti võlgniku sissetulekust, millest on maha arvatud mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ja Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum.

Õiguslik alus, millisele sissetuleku osale ei saa sissenõuet pöörata, on leitav Täitemenetluse seadustikus (TMS § 132).