Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 965 906
 • Kuidas ma saan valida kohtutäiturit?

  Sissenõudjana on Sinul õigus valida endale sobiv kohtutäitur. Kohtutäituri valimisel tuleb lähtuda täituri tööpiirkonnast, kus on võlgniku elu- või asukoht või kus asub tema vara.

  Tööpiirkondi on kokku neli:

  • Harju tööpiirkond, mis hõlmab Harju maakonda;
  • Viru tööpiirkond, mis hõlmab Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonda;
  • Tartu tööpiirkond, mis hõlmab Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonda;
  • Pärnu tööpiirkond, mis hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda.

  Sinule sobiva kohtutäituri saad valida SIIN.

  Juhul, kui võlgniku elu- või asukohas ei ole vara, millele pöörata sissenõue, võib kohtutäitur jätkata alustatud menetlust väljaspool oma tööpiirkonda. Kui võlgnik lahkub teise kohtutäituri tööpiirkonda ja tema endisesse elukohta ei jää vara, millele saaks sissenõude pöörata, võib menetlust alustanud kohtutäitur viia menetluse lõpuni.

 • Milliseid dokumente täidab kohtutäitur?

  Kohtutäituri poole saad pöörduda kui Sul on olemas täitedokument.

  Täitedokumendiks on näiteks:

  • jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtuotsus või-määrus;
  • notariaalselt tõestatud kokkulepe (sealhulgas elatise kohta);
  • töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus;
  • välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele.

  Täitedokumentide loetelu leiad www.riigiteataja.ee.

 • Mida pean tegema täitemenetluse algatamiseks?

  Kui Sinul on olemas kehtiv täitedokument ning võlgnik ei ole asunud oma kohustusi täitma, siis saad esitada kohtutäiturile avalduse täitemenetluse algatamiseks. Lisaks tuleb esitada ka täitedokument.

  Kui sissenõudja nimel esitab täitmisavalduse esindaja, siis tuleb avaldusele lisada esindusõigust tõendav dokument.

  Täitmisavalduse ja täitedokumendi võib tuua kohtutäituri büroosse, saata postiga või esitada elektrooniliselt SIIN. Elektrooniliselt esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

 • Kas täitemenetluse algatamine on tasuline?

  Täitemenetluses nõutakse menetluse algatamise tasu ja põhitasu võlgnikult, juhul kui sissenõudjaga ei ole kokkulepitud teisiti.

  Teatud olukordades on kohtutäituril õigus nõuda sissenõudjalt ettemaksu seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kui sissenõudja ei tasu ettemaksu, võib kohtutäitur jätta täitemenetluse alustamata, tagastades sissenõudjale täitedokumendi. Oluline on teada, kui kohtutäituri tasu on võlgnikult täies ulatuses sisse nõutud, tagastab kohtutäitur sissenõudjale ettemaksu.

  Seaduse kohaselt ei tohi kohtutäitur nõuda ettemaksu isikult, kes esitab täitmiseks elatisraha nõude, või füüsiliselt isikult, kes esitab täitmiseks kohtulahendi, millega on välja mõistetud hüvitis tervisekahjustusega tekitatud töövõime kaotuse eest, või kriminaalmenetluses tehtud kohtuotsuse, millega on rahuldatud talle kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõue.

 • Võlgnik tasus kohtutäiturile võlgnevuse. Millal kannab täitur raha edasi sissenõudjale?

  Seadusest tulenevalt kannab kohtutäitur sissenõutud summa sissenõudjale üle 4-10 tööpäeva jooksul arvates kohtutäituri ametikontole laekumise päevast.

 • Mida teha kui sõlmisin võlgnikuga kokkuleppe ja soovin täitemenetluse lõpetamist?

  Igati mõistetav kui tekib antud olukord, kuid soovitatav on menetluse lõpetamise otsust kaaluda. Täitemenetluses tasub täitekulud võlgnik, kuid sissenõudja taotlusel menetluse lõpetamise korral tuleb kanda kulud sissenõudjal.

  Kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt (alus Kohtutäituri seadus § 41 lg 2).

  Kui oled otsustanud täitemenetluse lõpetamise kasuks, siis tuleb esitada kohtutäiturile allkirjastatud avaldus. Pärast avalduse ülevaatamist edastab täitur Sulle vastava otsuse ja lõpetab täitemenetluse.

  Avalduse täitemenetluse lõpetamiseks leiad SIIN.

 • Millal võlgnevus aegub?

  Nõuete täitmise aegumise puhul on aegumise tähtajad ja aegumise kohaldamise kord erinevate täitedokumentide lõikes erinev. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, kas aegumist arvestatakse otsuse jõustumisest või selle täitmisele esitamisest. Samuti võib esineda muid aegumise asjaolusid, mis aegumise katkestavad või peatavad.

  Kui täitedokumendiks on kohtuotsus või -määrus tsiviilasjas, siis Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) §157 lg 1 näeb ette, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat. Aegumist ei kohaldada automaatselt, selleks tuleb võlgnikul esitada kohtutäiturile vastav avaldus. Seejärel edastab täitur avalduse sissenõudjale seisukoha saamiseks.

  Täpsemat infot nõuete aegumise kohta saab lugeda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt: kpkoda.ee.

 • Kas saan kohtutäituri abiga saata võlgnikule lepingu ülesütlemise teate?

  Lisaks täitemenetluse läbiviimisele teostab kohtutäitur ka ametiteenuseid, mille sekka kuulub ka dokumentide kättetoimetamine. Sul on võimalus kasutada teenust siis, kui Sulle on vaja kindlat tõendit dokumentide jõudmisest adressaadini. Kohtutäitur fikseerib usaldusväärselt dokumentide kättetoimetamise ja väljastab sellekohase akti.

  Tutvu kõikide kohtutäituri ametiteenustega SIIN.

VÕTA ÜHENDUST

Sinu nimi
Teema
E-post
Telefon
Sõnum