Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa10 315 043

Avaldus täitemenetluses elatisabi taotlemiseks

Ühinenud Kohtutäiturid
Tänane kuupäev
Täiteasja number
*Ühe avalduse võib täita mitme lapse kohta juhul, kui elatis on lastele määratud sama kohtulahendiga

Taotluse esitaja (lapse/laste esindaja) andmed:

Ees-ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Telefon
E-posti aadress

Elatisnõude võlgniku andmed:

Ees-ja perekonnanimi
Isikukood
Aadress
Telefon
E-posti aadress

Kohtulahendi andmed:

Kohtulahendi number
Kohtulahendi teinud kohtu nimetus
Kohtulahendi kuupäev
Riik

Hüvitise maksmine:

Arvelduskonto number
Arvelduskonto omanik
Arvelduskonto omaniku isikukood

Avaldusele on lisatud:

Taotleja isikut tõendav dokument
Volitus (kohustuslik, kui taotluse esitajaks on volitatud esindaja)
Esindusõigust tõendav dokument (kohustuslik, kui taotluse esitajaks on eestkostja)
Täitedokument (elatise väljamõistmise kohtulahend)
Lapse sünnitunnistus (kui andmed laste kohta puuduvad Rahvastikuregistris)
Välisriigis õppimist tõendav dokument
Muu dokument

OLULINE INFO!

  • Olen teadlik, et pean viivitamatult teavitama kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.
  • Olen teadlik, et kohustun elatisabi riigile tagasi maksma, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.
  • Olen nõus taitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.
  • Kui esitate avalduse elektrooniliselt, siis tuleb dokument allkirjastada digitaalselt.

Avaldusele lisatud dokumendid:

Lohista fail siia

või

Maksimaalne üleslaadimise suurus 100 MB

    Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.*