Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 966 043

Korduma kippuvad küsimused

 • Sain kohtutäiturilt täitmisteade. Mida teha?

  Kui oled saanud täitmisteate, siis tutvu kindlasti dokumentide sisuga. Täitmisteates on märgitud täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaeg. Kui Sa tasud kogu võlgnevuse või sõlmid maksegraafiku täitmisteatele märgitud vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, siis tuleb kohtutäituri tasu tasuda üksnes pooles ulatuses.

  Juhul, kui Sul ei ole võimalik võlgnevust täita täitmisteates märgitud tähtaja jooksul, siis on kohtutäituril õigus arestida Sinule kuuluv vara, sealhulgas pangakonto(d).

  Igakuise elatusmiinimumi säilitamiseks tuleb Sul viivitamatult teavitada täiturit oma varadest ja ülalpeetavatest. Mittearestitava sissetuleku kasutamiseks vajaliku avalduse vormi leiad SIIN.

  Vajadusel saad lugeda täiendavat infot menüü jaotisest Sinu õigused ja kohustused.

 • Mida tähendab vabatahtlik täitmise tähtaeg?

  Vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul annab kohtutäitur Sulle võimaluse tasuda võlgnevus vabatahtlikult. Selle perioodi jooksul üldjuhul ei arestita Sinu pangakontot ega muud vara.

  Oluline on teada, et võlgnevuse vabatahtliku täitmise tähtaeg hakkab kulgema hetkest, mil dokumendid on Sulle kätte toimetatud. Täitmisteade ja selle lisadokumendid loetakse kättetoimetatuks 3 (kolme) tööpäeva möödumisel nende saatmise päevast.

  Oluline on siinkohal teada, et tasudes kogu võlgnevuse või sõlmides maksegraafiku täitmisteatele märgitud vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul, siis tuleb Sul kohtutäituri tasu tasuda üksnes pooles ulatuses. Juhul kui Sa ei saa tasuda võlgnevust vabatahtliku perioodi jooksul, siis on kohtutäituril õigus arestida Sinu pangakonto ja muu vara ning kohtutäituri tasu kuulub tasumisele täies ulatuses.

  Täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaja määrab kohtutäitur tulenevalt seadusest, välja arvatud juhul kui see on juba määratud täitedokumendis. Reeglina ei või tähtaeg olla lühem kui 30 päeva. Sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur määrata täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaja pikema kui 30 päeva. Oluline on teada, et elatisnõude puhul ei või vabatahtliku täitmise tähtaeg olla pikem kui 10 päeva.

  Täitemenetluse seadustikus on ettenähtud ka teatud erandid. Näiteks rahalise ja varalise karistuse tasumise vabatahtlikult täitmise tähtaeg ei ole lühem kui 60 päeva ega pikem kui 90 päeva.

 • Kui suur on mulle jäetav elatusmiinimum?

  Igale kodanikule peab olema tagatud elatusmiinimum ehk mittearestitav sissetulek, mille suurus on miinimumpalga alammäär. Kui seadusest tulenevalt pead Sa ülevalt teist isikut, siis suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast ühes kuu.

  Eelnimetatud asjaolu ei kehti kui kohtutäituri sundtäitmisel on lapse elatisnõue.

  Juhul, kui Sinu pangakontole laekuvad sissetulekud, mida kohtutäitur ei tohi arestida, siis tuleb nendest viivitamatult teavitada. Vajadusel on kohtutäituril õigus nõuda Sinult tõendina pangakonto väljavõtte või muude dokumentide esitamist.

 • Miks ei ole kohtutäitur jätnud mulle elatusmiinimumi kasutamise võimalust?

  Kohtutäiturile ei ole nähtav, millisele pangakontole laekuvad Sinu sissetulekud. Seetõttu tuleb Sul teavitada täiturit oma ülalpeetavatest ning esitada avaldus elatusmiinimumi säilitamiseks. Mittearestitava sissetuleku kasutamiseks vajaliku avalduse vormi leiad SIIN.

  Juhul, kui kohtutäitur on arestinud Sinu pangakontole laekunud mittearestitava sissetuleku osa, mille tulemusena ei ole Sa saanud kasutada kuus ettenähtud elatusmiinimumi, siis tuleb esitada täiturile avaldus summa tagastamiseks. Avaldus tuleb esitada 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates kinnipeetud summa kohtutäituri ametialasele pangakontole laekumisele järgnevast tööpäevast.

  Mittearestitava sissetuleku tagastamiseks vajaliku avalduse vormi leiad SIIN.

 • Milliseid sissetulekuid ei tohi kohtutäitur arestida?

  Kui Sinu pangakontole laekuvad sissetulekud, mida kohtutäitur ei tohi arestida, siis tuleb nendest viivitamatult teavitada.

  Vajadusel on kohtutäituril õigus nõuda Sinult tõendina pangakonto väljavõtte või muude dokumentide esitamist.

  Loetelu sissetulekutest, mida kohtutäitur ei tohi arestida (TMS § 131 lg 1):

  • riiklikud peretoetused;
  • puudega inimese sotsiaaltoetus;
  • sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
  • Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks;
  • kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
  • töövõimetoetus;
  • seadusel põhinev elatis;
  • rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse seadusel põhinev elatis;
  • hüvitis;
  • riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
  • vanglast vabanemise toetus;
  • okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel makstav represseeritu toetus.

  Siinkohal tuleb arvestada erandiga (TMS § 131 lg 2). Nimelt, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib täitur arestida sissenõudja avalduse alusel järgmisi sissetulekuid:

  • kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
  • töövõimetoetus;
  • seadusel põhinev elatis.

  Kui Sinu pangakontole laekuvad sissetulekud, mida kohtutäitur ei tohi arestida, siis tuleb nendest täiturit viivitamatult teavitada kirjalikul viisil.

 • Kas ma saan sõlmida maksegraafiku?

  Maksegraafiku taotlemiseks tuleb Sul esitada kohtutäiturile avaldus. Tagasimakse summat märkides palun lähtu enda reaalsest maksevõimest, mida saad igakuiselt tasuda. Maksegraafiku avalduse vormi leiad SIIN.

  Maksegraafiku avaldusega koos tuleb esitada ka pangakontode väljavõte viimase 6 (kuue) kuu kohta.

  Pärast Sinu avalduse kättesaamist edastab kohtutäitur Sinu avalduse sissenõudjale ülevaatamiseks. Kui sissenõudja nõustub graafiku võimaldamisega, siis koostab täitur Sinuga maksegraafiku. Kui sissenõudja nõusolekut ei anna, jätkatakse täitemenetlust tavapärasel viisil.

 • Miks ma pean esitama kohtutäiturile oma pangakonto väljavõtte?

  Kohtutäiturile ei ole nähtav raha liikumine Sinu pangakontol, sest see teave kuulub pangasaladuse hulka. Väljavõtte esitamise tulemusena on Sul võimalus tõendada, millised sissetulekud laekuvad Sinu pangakontole.

 • Minu pangakonto on arestitud. Miks saatis kohtutäitur lisaks minu tööandjale sissetuleku arestimise akti?

  Kohtutäituril on õigus teha täitemenetluse toiminguid, mille tulemusena rahuldada sissenõudja poolt esitatud nõue. Seega, lisaks Sinu pangakonto arestimisele, edastab täitur ka Sinu tööandjale sissetuleku arestimise akti.

  Sinu pangakonto ja töötasu vabastatakse aresti alt pärast kogu võlgnevuse tasumist.

 • Olen tasunud osaliselt kohtutäiturile. Kust ma saan teada nõude jääksumma?

  Jääksumma teadasaamiseks on Sul võimalus võtta kohtutäituri bürooga ühendust telefoni teel või täites kontaktivormi SIIN.

 • Kui kiiresti vabastab kohtutäitur minu pangakonto aresti alt?

  Kui kohtutäituri ametialasele pangakontole laekub täitemenetluses nõutav summa, siis vabastab täitur viivitamatult Sinu pangakonto ja vara aresti alt. Juhul, kui Sinu varale on seatud täitemenetluse raames keelumärge, siis esitab täitur registripidajale avalduse keelumärke kustutamiseks.

 • Tasusin võlgnevuse kohtutäiturile. Millal kannab täitur raha edasi sissenõudjale?

  Seadusest tulenevalt kannab kohtutäitur sissenõutud summa sissenõudjale üle 4-10 tööpäeva jooksul arvates kohtutäituri ametikontole laekumise päevast.

 • Millal võlgnevus aegub?

  Nõuete täitmise aegumise puhul on aegumise tähtajad ja aegumise kohaldamise kord erinevate täitedokumentide lõikes erinev. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, kas aegumist arvestatakse otsuse jõustumisest või selle täitmisele esitamisest. Samuti võib esineda muid aegumise asjaolusid, mis aegumise katkestavad või peatavad.

  Kui täitedokumendiks on kohtuotsus või -määrus tsiviilasjas, siis Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) §157 lg 1 näeb ette, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat. Aegumist ei kohaldada automaatselt, selleks tuleb võlgnikul esitada kohtutäiturile vastav avaldus. Vajaliku vormi leiad SIIN.

  Täpsemat infot nõuete aegumise kohta saab lugeda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt: kpkoda.ee.

 • Kuidas ja kuhu saan esitada kaebuse kohtutäituri tegevuse peale?

  Juhul, kui Sa ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, siis on Sul õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel. Kaebus tuleb esitada kirjalikult ja vabas vormis, kuid sellest peab nähtuma:

  • kaebuse esitaja nimi;
  • millises täiteasjas (menetluse number, võlgniku või sissenõudja andmed);
  • millise toimingu peale kaebus esitatakse;
  • mida kohtutäiturile seoses täitetoimingu läbiviimisega (või sellest keeldumisega) ette heidetakse;
  • mida kaebusega taotletakse.

  Kaebus peab olema esitaja poolt allkirjastatud.

  Kaebus tuleb esitada 10 (kümne) päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohtutäitur vaatab kaebuse läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul, teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul motiveeritud otsuse ja toimetab selle menetlusosalistele kätte. Juhul, kui menetlusosaline ei ole rahul kaebuse osas kohtutäituri poolt tehtud otsusega, on tal õigus esitada otsuse kättetoimetamisest arvates 10 (kümne) päeva jooksul kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub.

  Kohtule ei saa esitada avaldust, kui võlgnik ei ole kohtutäituri otsuse või tegevuse peale eelnevalt otse täiturile kaebust esitanud.

 • Kust ma saan teada, milline täitur täidab nõuet minu vastu?

  Sul on õigus saada teavet Sinu vastu täitemenetluses esitatud nõuete kohta. Selleks on võimalik esitada vastav päring kas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale või läbi kodanikuportaali www.eesti.ee jaotisest ’Minu vastu algatatud täitetoimikud’.

  Palun arvesta, et päringu vastuses kajastuvad vaid põhinõuded. Lisanõuded (nt kohtutäituri tasu viivis jms) päringus ei kajastu. Täpse nõude suuruse või muu info teadasaamiseks tuleb kontakteeruda täiteasja menetleva kohtutäituriga.

VÕTA ÜHENDUST

Sinu nimi
Teema
E-post
Telefon
Sõnum