Sellel aastal sissenõudjatele üle kantud summa8 964 085

Minu õigused ja kohustused

Kui oled saanud täitmisteate, siis tutvu kindlasti dokumentide sisuga. Seal on olemas vajalik informatsioon ning ülevaade Sinu õiguste ja kohustuste kohta.

Sinu õigused täitemenetluses:

  • Saada kohtutäiturilt teavet täitemenetluse kohta, tutvuda dokumentidega ning saada neist ärakirju või koopiaid, esitada kohtutäiturile avaldusi, selgitustaotlusi ja kaebusi, sealhulgas vaidlustada kaebuse lahendamise kohta tehtud kohtutäituri otsuseid kohtus, osaleda vara arestimise juures, osaleda enampakkumisel ja teha pakkumisi;
  • Esitada avalduse kohtule täitemenetluse peatamiseks, pikendamiseks või ajatamiseks (osade kaupa tasumine). Samuti on õigus esitada sissenõudja vastu hagi, kui nõue on alusetu;
  • Taotleda kohtutäiturilt arestitud sissetuleku vabastamist ulatuses, mis on vajalik Sinu ja ülalpeetavate ülalpidamiseks.

Sinu kohustused täitemenetluses:

  • Teavitada koheselt kohtutäiturit täitmisteate kättesaamisest ja esitama kohtutäiturile oma kontaktandmed ja informatsiooni oma vara ja ülalpeetavate kohta koos vastavate dokumentaalsete tõenditega ning avalduse elatusmiinimumi jätmiseks Sinu poolt eelistatud pangas;
  • Andma teavet oma vara kohta, mis peab olema õige, sealhulgas kui Sinu nimele registreeritud vallas- või kinnisvara kuulub ühisvara hulka. Kohtutäituri nõudmisel tuleb Sul esitada vara nimekiri või anda vanne esitatud informatsiooni õigsuse kohta;
  • Tasuma lisaks võlale ka kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.

VÕTA ÜHENDUST

Sinu nimi
Teema
E-post
Telefon
Sõnum