Teade!

Korduma kippuvad küsimused

Võta ühendust. Ajame asja koos joonde. Lisaks saad siit lehelt infot levinumate menetlusküsimuste kohta.

Kiirelt kurssi

2021 aeguvad nõuded

Tsiviilnõuded (nt kohtuotsusest tulenev rahaline nõue) aegub 10a möödudes jõustumisest arvates. Selleks, et teada saada, kas ja mida peaksid tegema, selgita välja, kas Sinu vastu on kehtivaid täitemenetlusi.
Seda saad teha www.eesti.ee lehelt (vali vana portaal), logides esmalt keskkonda (ID kaart või muu) ning tee järgmised sammud “Avaleht→E-teenused→Kodanikule→Õigusabi→Minu vastu algatatud täitetoimikud”.

Kui Sinu vastu on algatatud täitemenetlusi, pead arvestama, et täitemenetlused ei aegu tähtaja saabumisel iseenesest vaid selleks on vaja esitada avaldus.
Hetkel kehtiv praktika (avaldus kohtusse).
Nõude aegunuks tunnistamiseks pead:
• Esitama kohtusse hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks.
• Maksta riigilõiv 300 EUR
Millal nõue aegub?

Erinevatel nõuetel on erinevad aegumistähtajad. Näiteks tsiviilnõuete (võlg, kohustav toiming, kohtutäituri tasu) aegumistähtaeg on 10 aastat. Aegumistähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest. Aegumine katkeb ning algab uuesti nõude täitmisele pööramisega. Tsiviilnõuetele kohtutäitur aegumist ei kohalda ning seda tuleb võlgnikul täiendavalt taotleda kohtu kaudu.

Karistusõiguslike nõuete aegumistähtajad on sätestatud karistusseadustiku (KarS) §-s 82 ja nendele kohaldab aegumist kohtutäitur. Aegumise kohaldamiseks ei ole kindlat ajavahemikku, sest mõjutavaks teguriks võivad olla karistuse määramise aeg,  raskusaste, vangistuses viibimise või aresti kandmise aeg jne. Aegumise kuupäeva täpsemaks teadasaamiseks tuleb pöörduda oma kohtutäituri poole.

Väärteoasjas määratud rahatrahvi sundtäitmine aegub, kui täitmisele pööratud rahatrahvi ei ole sisse nõutud 4 aasta jooksul väärteoasjas tehtud otsuse jõustumisest.

Kriminaalasjas  tehtud kohtulahendist tulenev rahalise karistuse ja varalise karistuse sundtäitmine aegub , kui seda ei ole sisse nõutud 7 aasta jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Milline peab välja nägema avaldus (arestist vabastamine, graafiku avaldus, miinimumi jätmine jne) ja kas see peab olema allkirjastatud? Kas sobivad ka digitaalallkiri või skänneritud avaldus?

Täitemenetluses puudub avalduse või taotluse puhul vorminõue. Küll aga peab olema tuvastatav isik, kes kohtutäiturile avalduse või selgitustaotluse esitab.

Avalduse sisu võib kirjutada vabas vormis, kuid peaks isiku tuvastamise eesmärgil sisaldama minimaalselt nime, aadressi (sh e-post) ja isikukoodi või sünniaega. Samuti pöördumise sisu ja lõpetuseks allkirja, mille võib anda ka digitaalselt. Vajadusel võib lisada pöördumise motiive kinnitavad tõendid. Kõik avaldused esitatakse kohtutäiturile eesti keeles. Muus kui eesti keeles avalduse esitamine peab olema eelnevalt kohtutäituriga kokku lepitud.

Ma ei ole trahviteadet  (hoiatustrahvi) saanud.  Kuidas sissenõudja (PPA, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet jt) need võlgnikele toimetab?

Vastavalt väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 54³ lg 1 võib sissenõudja (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet ja/või Politsei- Ja Piirivalveamet) trahviteate saata posti teel tähtkirjaga füüsilise isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või krüpteeritud kujul elektrooniliselt riigiportaalis Eesti.ee aktiveeritud isikupõhisele „@eesti.ee“ elektronposti aadressile. Trahviteated, mida ei õnnestu füüsilisele isikule tähtkirjaga kätte toimetada, avaldatakse VTMS § § 54³ lg 3 alusel kahel korral väljaandes Ametlikud Teadaanded  ning loetakse kättetoimetatuks teistkordse avaldamise päevale järgneval päeval. Juriidilisele isikule edastatakse trahviteade kas lihtkirjana või elektrooniliselt e-posti aadressile (alus VTMS § 54³ lg 4).

Juriidilise isiku registrisse kantud aadressil või registris avaldatud elektronposti aadressil saadetud dokument loetakse kättetoimetatuks, kui on möödunud kolmkümmend päeva selle saatmisest. Üldmenetluse otsusele tuleb isikul endal järgi minna ja see loetakse seaduse järgi kättetoimetatuks protokollis näidatud kuupäeval ka sel juhul, kui rikkuja sellele järele ei läinud.

Täpsema informatsiooni saamiseks trahviteate ja/või teiste täitedokumentide kättetoimetamise osas on võlgnikul õigus pöörduda sissenõudja (PPA/MUPO) poole.

Sain e-kirja, et mulle soovitakse edastada dokumente – mis dokumendid need on?

Tegemist on menetlusdokumentidega ja nende kättetoimetamiseks soovib kohtutäitur kindlaks teha adressaadi kontaktandmed. Vastuses tuleb märkida nii oma kontaktandmed kui ka vastus dokumentide kättesaamise viisi kohta.

Miks saadetakse töökohta teade töötasu aresti kohta, kui pangakontod on juba niikuinii arestitud?

Menetluse efektiivsuse huvides saadab kohtutäitur nii töötasu kui ka pangakonto arestimisaktid välja samaaegselt. Konto ja töötasu arestitakse arestimisakti alusel selles näidatud ulatuses ning selle täitmise järel vabastatakse need aresti alt.

Kui kiiresti jõuavad rahad läbi täituri võlausaldajani?

Seadusest tulenevalt 4-10 tööpäeva jooksul raha kohtutäituri ametikontole laekumisest arvates.

Kui suur võiks olla minimaalne igakuine tagasimakse suurus?

Makse suurus peab olema reaalne summa, mida võlgnik suudab igakuiselt tasuda. Ei ole mõtet sõlmida maksegraafikut, mida ei suudeta täita.

Miks pole mulle jäetud elatusmiinimumi kasutamise võimalust?

Elatusmiinimum peab olema tagatud igale kodanikule, kuid selleks on mõned eeltingimused. Olulisim neist on oma sissetuleku ning selle suuruse tõendamine. Sissetulekuks loetakse töötasu, aga ka päevaraha, millegi kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, kaupa, teenust jne. Kui teil puudub pidev sissetulek , ei saa kohtutäitur elatusmiinimumi garanteerida.

Kohtutäituriga tuleb ühenduda iga kord, kui võlgnik asub tööle uues kohas või kontole hakkab laekuma muu sissetulek, mis arestimisele ei kuulu. Täiturile tuleb esitada avaldus arvelduskonto kasutamiseks seaduses sätestatud ulatuses. Kui võlgniku kontole ei laeku sissetulekut või ta pole esitanud eelmainitud avaldust, arestitakse kõik tema kontod täies ulatuses.

Miks pean esitama konto väljavõtte, ehkki seal ei toimu juba aastaid midagi?

Raha liikumine kontol ei ole kohtutäiturile kahjuks nähtav, sest see teave kuulub pangasaladuse hulka. Väljavõte aitab tõendada, et kontole ei laeku töötasu ega muid sissetulekuid.

Kas oleks võimalik sõlmida maksegraafik?

Maksegraafiku sõlmimiseks peab olema sissenõudja nõusolek. Avaldus maksegraafiku koostamiseks tuleb esitada kohtutäiturile, kes edastab avalduse sissenõudjale. Kui sissenõudja nõustub esitatud tingimustega koostab kohtutäitur maksegraafiku. Kui sissenõudja nõusolekut ei anna, jätkatakse täitemenetlust tavapärasel viisil.

Kui suur on minimaalne osamakse suurus?

Osamakse suurus peab olema reaalne summa mida võlgnik suudab igakuiselt tasuda. Ei ole mõtet sõlmida maksegraafikut mida täita ei suudeta.